Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 350 fastigheter i Torshälla, Eskilstuna kommun.

Kallelse till Årsmöte 2024

2024-03-31

Medlemmar i Mälby Samfällighetsförening org.nr.717907-0623 kallas härmed till Årsmöte/Stämma söndag 14 april 2024. Kl. 13:00

Plats: Golfrestaurangen, August Stålbergs väg 13, Mälarbaden

Vi bjuder på kaffe och bulle. Vänligen ta med fullmakt om ni behöver en sådan. Mer om fullmakt och regler finns under fliken Regler.


ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Stämmans öppnande
b. Genomgång av närvarande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän till protokollet samt rösträknare
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Styrelse och Förvaltningsberättelse för år 2023
7. Revisionsberättelse för år 2023
8. Ansvarsfrihet till styrelsen för år 2023
9. Ersättning till styrelse och Revisorer.
10. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat (Budget) samt debiteringslängd.
11. Motioner. Två stycken har inkommit.
A:Belysning på matarvägarna inom Torshälla Huvud, Åsvägen och Päronvägen. Trafiksäkerhetsfråga vid blandad trafik och många barn som går till bussen
B:Förslag att överlämna ansvaret för Mälbyvägen till Eskilstuna kommun.

12. Styrelsens förslag till stämman:
Förslag 1: Årets resultat balanseras i ny räkning
Förslag 2: Fast ersättning motsvarande två prisbasbelopp som styrelsearvoden

Styrelsearbetet struktureras med tydligare ansvarsområden och inryms i en fast budgetpost för styrelsen. Totalsumman motsvarar dagens nivå men blir förutsägbar och lättare att administrera.(Behandlas under punkt 9)

13. Val av 3 styrelseledamöter (2 år) och styrelseordförande (1 år)
14. Val av 2 styrelsesuppleanter (1 år)
15. Val av 2 revisorer (1 år)
16. Val av 1 revisorssuppleant (1 år)
17. Val av 2 valberedare (1 år)
18. Övriga frågor
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
20. Stämmans avslutande

Prel. Budget,Motioner, Förvaltningsberättelse, Balans och Resultaträkning samt Prel. Debiteringslängd finns under fliken Dokument och kommer även att finnas tillgängliga under stämman.

VÄLKOMNA

Introducerande av e-faktura

2024-02-17

Hej,

Vi gar nu fått klart med implementering av funktion med e-fakturor. Alltså fakturor som skickas direkt till ert internetsbankkonto.

Ni som har e-post har tidigare fått vår faktura på denna. Tyvärr har en del operatörer vissa problem att motta s.k. massutskick, även fast vår registerhållare DocTech portionerar ut dessa under en timma.

Det är tyvärr också åtskilliga medlemmar som av olika skäl missar våra fakturautskick, vilket föranleder påminnelser som då skickas via vanlig post till stora kostnader.

Vi tycker att e-faktura är en utmärkt lösning. Den kommer garanterat in på ert bankkonto och ni kan titta på fakturan samt godkänna den för utbetalning.

Vi skulle därför vilja att alla som är intresserade av att få e-fakturor, svara på detta mail och vi kommer sedan om om någon vecka att återkomma för vidare instruktioner.

Preliminära rapporter för 2023

2024-02-14

Vi vill meddela att preliminära rapporter nu finns tillgängliga under Dokument på vår hemsida www.maelby.com

Ni kan se att Mälby SFF gick med vinst 2023 efter att ha redovisat en stor förlust 2022. Vinsten kunde ha varit ännu större, men tyvärr har vi en förlust på sektion 2, Mälbyvägen. Vilket ni kan se på den separata resultatrapporten.

Någon Balansrapport för sektion 2 finns givetvis inte eftersom den bokförs som kostnadsställe i den totala bokföringen, men en riktlinje om hur vi räknar är, att sktion 2 Mälbyvägen utgör 30% av vårt vägbestånd, vilket betyder att 30% av alla administrativa kostnader belastar denna. Det finns därför fog för att öka vägens aktuella andelsbelopp under innevarande år.

De två största förändringarna är att den obligatoriska fonden, numera är avsatt med 120 tkr och att vi beslutat att göra avskrivningar på våra vägar. Det framgår med all tydlighet, enligt Lantmäteriet, att våra vägar istället ökar i värde. Avskrivningarna ger ingen effekt i boksluten eftersom Mälby SFF inte är något vinstdrivande företag.

Rapporterna kommer att vara preliminära tills revision är utförd, men brukar i princip inte förändras innan stämman.

Finns det frågor, så skriv några rader på info@maelby.com eller använd kontaktformuläret på hemsidan.Ett inlägg från vår ordförande!

2023-12-13

Vi har sedan 1 november 2023 en ny väg-entreprenör! Mälby SFF ansvarar för miltals av vägar till drygt 350 fastigheter. Tomttillfarter till sommarfastigheter vinterunderhålls inte!
Inför den nya upphandlingen erhöll entreprenörerna kartunderlag till det som skall underhållas.
Styrelsen för Mälby SFF vill be alla boende att sätta sig in i komplexiteten och ha lite tålamod. Det är för en ny entreprenör tidigt i sitt uppdrag kanske inte helt glasklart exakt på pricken vad som skall plogas och vad som inte ska plogas!
I upphandlingsunderlaget finns en prioriteringsordning angiven. Mälbyvögen, Skräddartorpsvögen, Åsvägen, Päronvägen och Vesterbergsväg är högst prioriterade!
Sen behöver man också vara klar över att det är omöjligt att få en entreprenör som har Mälbys vägunderhåll som sitt enda uppdrag. Det räcker inte till en heltidssyssla. Och att ta in extra chaufförer när snön öser ned är inte det enklaste.
Med detta sagt, så vill vi även uppmana att de som inte får exempelvis tomttillfarter plogade, meddelar Mälby SFF detta via Mail så att vi kan kontakta entreprenören. Men som sagt, återigen ombeds ni ha tålamod. Om de högprioriterade vägarna är plogade men inte just din tomttillfart är plogad tidigt på morgonen, vänta då en stund innan du ringer, sms:ar eller mailar. Att ploga hela området tar 4-6 timmar beroende på omständigheterna.

Tack på förhand!
Mailadressen är info@maelby.com

Digitalskylt igång!

2023-12-13

Vår digitalskylt på Mälbyvägen är nu åter i funktion. Vi har bytt ut hela kretskortet, så skylten är som ny.

En ny uppdaterad logg har också installerats och vi återkommer med information från denna, så småningom. Vi kan få information om hur många fordon som har passerat från båda hållen, med datum, tid samt hastighet. Vilket gör att vi kan få en bra statistik på trafiken.

Lite Nyheter! deceber 2023

2023-12-05

Hej,

Vår digitalskylt på Mälbyvägen har som bekant, varit ur funktion ett tag. Orsaken är ett fel i själva kretskortet, som får en glappkontakt vid minusgrader.

Vi fick ett nytt kretskort för några dagar sedan, helt utan kostnad, men på grund av kylan har vi inte satt in detta ännu. Till onsdag skulle det bli runt noll enligt SMHI, så vi försöker sätt in det då.

En uppskattad nyhet är att vår registerhållare DocTech har börjat förbereda registret så att vi kan skicka e-fakturor. Allt är inte färdigt än, men vi återkommer om detta så småningom. E-fakturor sänds direkt till ert bankkonto, vilket säkert många känner till. Man får själv beställa dessa genom er bank, när vi kommer så långt. Detta är förstås frivilligt.

Regeringen har bestämt att från den 1 januari 2024, kan en Samfällighetsför
Rening få ha digitala årsstämmor. Detta gäller bara vid nödläge i form av Pandemi eller liknande.

Hör gärna av er via kontaktsidan www.maelby.com om det finns frågor.

Vi tror inte att det kommer att hända något speciellt i nyhetsväg, förrän nästa år. Styrelsen vill därför passa på att önska samtliga Mälbybor,

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Digitalskylt vid Mälbyvägen

2023-11-27

Hej,

Vi vill meddela att vi tyvärr har fortsatta problem med vår digitala skylt på Mälbyvägen.

Skylten fungerar när temperaturen är runt 0 eller uppåt, men när temperaturen sjunker, så slutar den att fungera. Vi har kollat så allt är korrekt med strömmen och inte funnit några felaktigheter. Istället så är det någon glappkontakt i själva kretskortet och som beror på expansion vid varm varm respektive kall väderlek.

Det bör påpekas att skylten inköptes 2016 så den har stått några år i utsatt väderlek. Vi kommer att kontakta tillverkaren och eventuellt byta ut kretskortet, alternativt att vi lånar skylten som är uppsatt vid Skräddartorpsvägen om det uppstår någon lång väntetid.

För några veckor sedan sände vi ut ett brev till alla vars E-postadresser saknades i vårt register. Glädjande nog, så har vi fått in en hel del och det tackar vi för.

På vår hemsida www.maelby.com har vi nu lagt upp en ny flik som heter "Fakta", här hittar relevant information som gäller Samfällighetsföreningar, hur det fungerar med sektioner och andelstal och enklare juridik. Här finns också några dokument som kan vara intressanta. vi kommer fortlöpande att lägga upp information här.

Sådant som vi anser har en viss sekretess och enbart berör våra medlemmar, kommer fortsättningsvis att läggas upp under fliken "Dokument" som är belagd med lösenord.

Bokföringsrapporter m.m.

2023-11-20

Hej,

Vi har nu lagt in preliminär Balans och Resultaträkning frö perioden 2023-01-01 till 2023-09-30 under fliken Dokument på vår hemsida.

Vi har ändrat ganska många kontonamn, för att få en bättre anpassning till Samfällighetsföreningar, vilket gör att det blir svårare att göra jämförelser med tidigare perioder, men det kommer givetvis att jämna ut sig till kommande rapporter.

Nytt för 2023 är också att vi genom nya regler, blivit momsskyldiga, vilket innebär att Mälby SFF både debiterar och lyfter moms. Arvoden samt även nya fastigheters inträde i Gemensamhetsanläggning, är dock inte momsbelagt.

Har du några frågor om ovanstående, så vänligen hör av dig till oss.

Digitalskylten vid Mälbyvägen är nu åter i funktion efter en mindre reparation.

Vi har f.n. E-postadresser till 304 fastigheter av 350, vilket gör att vi spara över 6000 kr vid varje utskick. När vi skickar ut årsavgiften så går den till den som är kontaktperson för respektive fastighet, men vi kan lägga in en E-postadress till ALLA som är delägare i en fastighet och som kanske vill ha meddelanden eller nyheter. Meddela oss, så lägger vi in dessa.


Digitals skylt på Mälbyvägen.

2023-11-14

Hej,


Vår digitala skylt på Mälbyvägen är ur funktion. Vi har gjort en snabb kontrollmätning, som visar ett troligt fel i Radarenheten och vi kommer därför att plocka ner skylten under torsdag eller fredag.

Har vi tur, så behöver denna enhet bara rengöras. I annat fall lagas eller bytas ut. Turligt nog så är skylten svensktillverkad och reservdelar finns hos tillverkaren i Göteborg, vilket betyder att den bara behöver vara borttagen under en kortare period.

VIKTIGT ! Gäller Åsvägen 41- 63 och Flädervägen.

2023-10-21

På tisdag den 24 oktober kommer Åsvägen att vara avstängd vid fastighet nr 41. Mellan kl 09:00 till 13:00. Detta på grund av nedgrävning av matarkabel under vägen.

Tänk på att kontakta ev. transporter eller liknande. Om någon boende på den avstängda delen eller Flädervägen, har en tid att passa enligt ovanstående, är det tillåtet att tillfälligt parkera på någon reserverad plats som finns lediga på vår parkering ovanför Tösenbadet.

Tack för er förståelse!

Utförda och kommande beläggningsarbeten

2023-09-24

Hej,

Vändplanerna vid Syrénvägen samt Måbärsvägen är nu asfalterade med maskinläggning. Även på Björkvägen har en liten maskinläggning gjorts för att hindra att vatten rinner på vägen.

Dessutom har två lagningar skett på Vesterbergs väg österut, där elkablar har grävts ner under vägen.

I början på vecka 39 kommer även Skräddartorpsvägen mellan 2-4 att åtgärdas med maskinläggning. Här kan det uppstå kortare problem i trafiken.

På onsdag den 27 september kommer PEAB att handlägga och återställa uppgrävningar vid Åsvägen 24 samt vid vändplan under kraftledningen vid Åsvägen.

Den gamla uppgrävningen vid Vesterbergs väg 21 A, kommer också att åtgärdas under onsdagen.

VIKTIGT!

2023-09-21

Hej

Peab meddelar att man redan Ida på eftermiddagen kommer att asfaltera vändplanerna vid Syrénvägen och Måbärsvägen .

Vi ber om förståelse för eventuella förseningar som kan uppstå.

Kommande beläggningsarbeten.

2023-09-19

Hej,

Vi vill tala om att på tisdag den 26 september kommer asfaltering av vändplaner på Syrénvägen och Måbärsvägen, att genomföras.

Dessa jobb görs med s.k. maskinläggning. Det kan därför uppstå tillfälliga trafikproblem där maskinen befinner sig samt att det även kommer att finnas lastbilar med asfalt i anslutning till arbetet.

Vi ber därför boende vid berörda vägar att räkna med trafikhinder under kortare tidsperioder.

Tack på förhand för visad hänsyn!


Lite nyheter!

2023-09-10

Hej,

Vänligen läs igenom detta mail eftersom det innehåller en del Viktiga saker.

Åsvägen
Vid Åsvägen 32 kommer vatten upp i ett hål i beläggningen. Detta beror på ett tryck från EEM:s vatten och avloppsledningsgrav. Vi har meddelat detta och ansvariga har inspekterat vägen, men vi har ännu inte fått nogot svar avseende åtgärder.

Försäkring
I våe försäkring har det tillkommit en ny klausul avseende skyfallsersättning till medlemsfastighet. Om ett s.k. skyfall har orsakat skador på fastigheten och detta beror på vägområdet, ex.vis ett igenslammat dike, kan man få ersättning av Länsförsäkringar som utreder saken.

Vändplaner
Inom 2-3 veckor kommer PEAB att asfaltera vändplan vid Syrénvägen samt Måbärsvägen. Man Asfalterar också del av vändplan på Åsvägen.

Åsvägen
Vid Åsvägen 39-41 kommer det att gräva över gatan för att lägga ner två strömkblar. Detta beräknas ta 3 timmar. Vi återkommer närmare om datum.

Vesterbergs väg
Återställandet med asfaltering av de uppgrävningar EEM gjort på Vesterbergs väg kommer att ske nu under veckan.

Nya skyltar
Mälby SFF kommer vid nästa styrelsemöte, diskutera nya inköp av en hel del skyltar som i dagsläget fattas vid vändplaner. Vid bifall kommer de att sättas upp succesivt under hösten.

Västerbergs väg
Vid Vesterbergsväg 14, kommer tyvärr vägen att ev. åter grävas upp för anslutning till tre nya tomter. Mälby SFF kommer att i första hand försöka få grävningarna att ske vid sidan om vägen, i andra hand kommer vi annars att lägga in ett återställningsdatum i avtalet med vite vid förening.

Mälbyvägen
Vid Mälbyvägen 71 har det tillkommit en ny fastighet som ska byggas, därmed har föreningen har därmed 359 fastigheter som medlemmar varav 107 är sommarbostäder.

Dikesrensning
Dikesresning har påbörjats på Mälbyvägens högra sida moy Torshälla. Meningen är att diket ska rensas fram till 30skyltarna.

Växtlighet vid tomtgränser
Föreningen kommer att se över växtligheten utmed vägarna. På många ställen växer häckar och trädgrenar ut över vägen. Detta är en olägenhet bl.a. vid snöröjning, där större fordon slår i backspeglar och tak. Ni kam själva titta på Lantmäteriets karta https://minkarta.lantmateriet.se/ scrolla och klicka på den 3.färgade symbolen uppe till höger. Klicka på "Flygbild med gränser" det går att förstora upp och ni ser tydligt tomtgränser i gult.

Växtlighet utmed vägarna samt Hemsidan.

2023-08-02

Hej,

Hoppas sommaren så här långt har varit fin. Vi har ju fortfarande hela augusti framför oss och september brukar brukar ofta vara en varm och solig månad.

först vill vi meddela att kontaktsidan på maelby.com nu fungerar som den ska, så om ni vill kontakta styrelsen kan ni använda denna. Beroende på ärende, svarar vi ganska omgående, medan komplicerade frågor tas upp på nästa styrelsemöte.

Sedan har vi detta med växtlighet utmed vägarna och då menar vi alla vägar utom Mälbyvägen.

Vi ber er vänligen att se över era häckar, buskage eller träd, där växtlighet på många ställen har en tendens att gå ut över vägen. Detta gäller inte minst grenar som kan påverka höga fordon som lastbilar, sopbilar och traktorer.

Det har varit en del incidenter med ex.vis. sopbilen, där man klagat på att grenar repar lack eller påverkar backspeglar med konsekvens att man helt enkelt vägrat att köra på vissa sträckor.

Det bör påpekas att fordon ska kunna mötas på våra vägar utan att grenar ska göra repor på dörrar, tak eller backspeglar.

Vi kommer att senare under augusti, inspektera så att detta efterlevs. Hittar vi då fastigheter som inte åtgärdat detta, kommer de att få en erinran i brevlådan eller på mail. Fastighetsägaren får då 14 dagar på sig för åtgärder och om det under denna tid inte åtgärdas, kommer Mälby SFF att anlita entreprenör som gör arbetet och fastighetsägaren kommer att faktureras för kostnaden.

Till sist, om någon undrar varför digitalskylten på Mälbyvägen är borta, så är den under reparation. Den kommer tillbaka inom kort.

Lite Nyheter

2023-05-26

Det arbetet som EEM VA-avdelning började med i måndags, har dragit ut på tiden. Orsaken är att man träffat på en nedgrävd kraftledning som man "glömt" att rita in på kartan. Dessutom har man letat efter en VA-brunn som inte låg där man trodde att den fanns. Vi får hoppas att de snart är klara med detta arbete.

De gamla uppgrävningarna som gjorts av EEM-Elavd. besiktades i onsdags och där har man nu beställt asfaltering och lite annat. I samband med dessa arbeten kommer också hörnet av vändplanen på Åsvägen 45-47, att asfalteras.

Digitalskylten vid Mälbyvägen 20, är nu inkopplad med 12V permanent ledning och kommer även att fungera under vintertid. En s.k. 30-båge med fundament har också placerats på vägen mittemot digitalskylten och med avsikt att dämpa hastigheten.

Ni som är ute och åker har kanske sett att streckmarkeringar numera är målade på Mälbyvägen. Även badet vid Mälbyviken har fått målade streckmarkeringar där det är stoppförbud.

De s.k. Sergeanterna vid cirkulärguppen kommer att kompletteras med ytterligare skyltar, då det enligt trafikregler ska vara två på varje sida. På 30-skylten nere i kurvan vid Mälbyviken, kommer det att sättas upp en tilläggsskylt med texten "Farthinder inom området"

Kommunen har informerat oss om regler avseende sikten vid gatukorsningar. Vi återkommer om detta i nästa vecka.

Protokoll från Årsmötet samt registerutdrag från Skatteverket finns sedan en tid upplagda på hemsidan maelby.com

Gäller Vesterbergs väg

2023-05-19

Enligt uppgift kommer Eskilstuna Energi & Miljö att gräva anslutningar till de två nya fastigheterna på Vesterbergs väg. Arbete ska ske på måndag den 22 maj.

Vägen kommer därför att stängas av mot Mälarbadsvägen och boende hänvisas till utfart mot Mälbyvägen. Arbetet kommer att vara klart under måndagen om allt går som det ska och vägen kommer att vara öppen på tisdag.

Målning av vägmarkering på Mälbyvägen

2023-05-16

Vi har fått meddelande från vår entreprenör Vägmarkering AB, att man ska utföra arbete med kantlinjer på Mälbyvägen.

Arbetet ska utföras tisdag 16 maj, tyvärr har vi inga tider som vi kan meddela, utom att de ska göras under dagen. Vi vill ändå vänligen vara uppmärksamma på detta samt vara ute i god tid om ni skall köra på den aktuella vägen. Det kan uppstå en del trafikproblem.

Vita streck kommer att målas på båda sidor av vägen i sin helhet. Tyvärr kan vi inte måla några mittlinjer då vägen är för smal för detta enligt gällande bestämmelser.

Vi har däremot redan målat s.k. spärrlinjer nere vid badet i Mälbyviken. Syftet med dessa är att få bilister att förstå att man INTE får parkera på det streckade området. Det har varit stora problem med detta under tidigare varma sommardagar. Om problemen kvarstår, kommer styrelsen att anlita ett Parkeringsbolag som bötfäller felparkerare. Mälby SFF får inga kostnader för detta utan P-bolaget tar böterna som sin ersättning.

Utskick av Årsavgiften

2023-05-07

I går fredag gick alla fakturor med årsavgift iväg. Ibland hamnar de i skräpkorgen hos vissa mottagare.

Fakturan kom som en länk som man klickar på och fakturan dyker upp. Om du/ni inte har fått någon länk, så hör av er till oss, så skickar vi en ny.

Viktiga upplysningar och Nyheter

2023-04-09

Den 17 mars bytte vårt register "Webväg", ägare. Doc Tech AB i Sverige, övertog det aktuella registret från Matriset Oy. Doc Tech, som ligger i Örebro har sedan flera år tillbaka samarbetet med Matriset och skött bl.a. digital fakturering samt posttjänster. Försäljningen berör oss inte i någom högre grad. Möjligen bör det vara en fördel för oss att ha registret i Sverige istället för i Finland.

Under överföringen av de drygt 600 Samfälligheter som använder Webväg, har det dock uppstått några problem. Vår länk på kallelsen till årsmötet fungerar inte utan man får gå in på maelby.com och därefter klicka på fliken dokument.

Det går heller inte att använda fliken kontakt (till styrelsen) för närvarande. Tills vidare får ni använda info@maelby.com om ni behöver kontakta oss. Om ni har skickat något meddelande via "kontakt" efter den 17 mars, har vi inte fått detta meddelande och ni bör vänligen skicka om detta på info@maelby.com.


Vår organisation REV, som har ca 11 000 samfälligheter som medlemmar, har nu överklagat momsfrågan till Högsta Förvaltningsdomstolen HFD. Vi kan förvänta oss ett beslut under våren 2024. Detta föranleder inte att Samfällighetsföreningar som har en om sättning över 80 tkr kan låta bli att momsregistrera sig. Mälby SFF är momsregistrerad frän den 1 jan 2023.

Debitering av Årsavgift + Moms

2023-04-01

Vi har tidigare informerat om att föreningen är momsregistrerad från 1 jan 2023, Vi har också nu fått uppdatering av vårt register och kan därför presentera en ny debiteringslängd, vilken innehåller debiteringsunderlag för dels fonden Ga:1, vilken är lika för alla fastigheter, Avgiften för sektion 1 Mälby samt sektion 2, Mälbyvägen är däremot olika, beroende på vilken andel fastigheten har tilldelats.

I den uppdaterade debiteringslängden står fastigheterna i nummerordning efter fastighetsbeteckning samt med samtliga ägare. Notera att en del fastigheter har beteckningen Torshälla samt fastighetsbeteckning medan flertalet har beteckningen Torshälla-Mälby.

Notera också att numreringen är ordnad på så vis att alla fastigheter vars beteckning börjar på "1"exempelvis, räknas upp innan "2" börjar o.s.v. Det vill säga att ex.vis kommer 1:100 före 2:10.

Debiteringslängden finner ni under fliken dokument, som är belagd ned lösenord. Är du medlem och saknar lösenord? Vänligen kontakta styrelsen.

Debitering av Årsavgift + Moms

2023-04-01

Vi har tidigare informerat om att föreningen är momsregistrerad från 1 jan 2023, Vi har också nu fått uppdatering av vårt register och kan därför presentera en ny debiteringslängd, vilken innehåller debiteringsunderlag för dels fonden Ga:1, vilken är lika för alla fastigheter, Avgiften för sektion 1 Mälby samt sektion 2, Mälbyvägen är däremot olika, beroende på vilken andel fastigheten har tilldelats.

I den uppdaterade debiteringslängden står fastigheterna i nummerordning efter fastighetsbeteckning samt med samtliga ägare. Notera att en del fastigheter har beteckningen Torshälla samt fastighetsbeteckning medan flertalet har beteckningen Torshälla-Mälby.

Notera också att numreringen är ordnad på så vis att alla fastigheter vars beteckning börjar på "1"exempelvis, räknas upp innan "2" börjar o.s.v. Det vill säga att ex.vis kommer 1:100 före 2:10.

Debiteringslängden finner ni under fliken dokument, som är belagd ned lösenord. Är du medlem och saknar lösenord? Vänligen kontakta styrelsen.

Beslut i momsfrågan från Skatterättsnämnden

2023-03-02

Det har beslutats i domstol, att samfällighetsföreningar som har en omsättning på över 80 tkr om året, ska momsregistreras. Vår omsättning är f.n. ca 500 tkr och vi måste därför momsregistreras. Du kan här nedan läsa meddelande från vår organisation, Riksförbundet Enskilda Vägar.

Det finns både för och nackdelar med detta. På alla fakturor vi får, kan vi dra momsen, som tidigare var en kostnad för föreningen. Å andra sidan måste vi lägga på moms 25% på alla fakturor som vi sänder ut, alltså även medlemmarnas årsavgifter. Vi har räknat lite på detta, och tror att årsavgiften ökar med ca 150 kr/andel. Det är nämligen ingen moms på arvoden och de räntor vi betalar på vårt lån. Där kan vi alltså inte "lyfta" moms.


"
Beslut i momsfrågan från Skatterättsnämnden

En oenig Skatterättsnämnd har nu med en rösts övervikt slagit fast att en samfällighetsförening momsmässigt tillhandahåller tjänster till sina medlemmar. Skatterättsnämnden delar därmed principiellt Skatteverkets uppfattning i sitt ställningstagande från den 15 februari 2022. Samfällighetsföreningar som har en högre årsomsättning än 80.000 kr (exklusive bidrag från det allmänna och moms) ska därmed debitera moms på de uttaxeringar som sker till föreningens medlemmar.

- Vi får analysera utslaget och fundera om vi ska söka en överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen kommenterar REV:s ordförande Uno Jakobsson beskedet och fortsätter:
- Det noteras särskilt att ordföranden i nämnden och två av ledamöterna gick på REV:s linje, att det inte ska utgå moms på en samfällighetsförenings uttaxering, vilket naturligtvis väger tungt inför REV:s ställningstagande. Men, även om REV nu väljer att söka ändring hos Högsta förvaltningsdomstolen så bör en medlem i REV med högre årsomsättning än 80.000 kr ej avvakta att momsregistrera sin verksamhet eftersom en eventuell ändrad slutlig utgång av momsfrågan sannolikt kommer att dröja till våren 2024. I det fall Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens besked kan medlemmen rätta sin momsredovisning. Besked om REV avser att överklaga kommer inom kort.

Här finns en länk till Skatterättsnämndens beslut (Dnr 74-22/I & 75-22/I)

För att ge möjlighet till frågor och kompletterande information om moms i en samfällighetsförening kommer vi att hålla webbinarium om nya momsfrågan vid två tillfällen. Läs mer och boka via vår hemsida, klicka på Kurser & Event. Vid dessa webbinarier kommer vi bland annat att gå igenom hur man ska räkna för att se om gränsen 80.000 kr passeras eller inte."Ränteavdrag för deklarationen

2023-02-16

som bekant har Mälby SFF lån som vi betalar ränta för. Räntan kan dock inte dras av för föreningen eftersom vi inte är deklarationsskyldiga. Denna ränta kan däremot dras av i medlemmarnas privata deklarationer, eftersom räntan är betald med redan skattade pengar.

Detta gäller ENBART medlem/fastighet som betalar andelar till sektion 1, Mälby. Om ni tittar på vår faktura för årsavgiften 2022, så kan ni se vad fastigheten betalar. Där ska alltså stå Sektion 1, Mälby och vilken storleken på andelen.

Om det inte står någon andel på Sektion 1 Mälby, så kan ni tyvärr inte dra av någon ränta. Nedan så finner du en uppställning på andelar samt relaterade avdrag.


0,30 andelar gör ett ränteavdrag på kr 67

0,33 " " kr 74

0,35 " " kr 78

0,5 " " kr 112

0,7 " " kr 156

1 " " kr 223

1,7 " " kr 379


Under Avdrag- Kapital står ränta som du betalat under 2022, inskrivet. Du stryker denna ränta och skriver upp den nya räntan i kolumnen till höger. (Din ränta för 2022 + den du betalat för föreningen.)Under övriga upplysningar , skriver du: Ränta inbetald för Mälby Samfällighetsförening 717907-0623.

Finns det frågor om detta så mailar du info@maelby.com


Vänligen


Kommande gräv och byggarbeten!

2023-02-14

Vid Åsvägen 34, har man nu påbörjat arbete med att bygga ett nytt hus och det kan tidvis därför uppstå trafikhinder .

Även på Åsvägen 39 kommer man inom kort att riva två fastigheter samt ersätta dem med en ny permanentbostad. Fastigheten ligger precis i en kurva med skymd sikt så det finns anledning att ha lite uppsikt här.

Digitalskylten på Mälbyvägen börjar nu fungera igen när solcellerna får ljus.

På Vesterbergs väg kommer det inom kort att påbörjas återställningssom gjorts under förra året arbete efter de grävningar för elkabel som gjorts.

Vändplamem vid Syrénvägen kommer att åtgärdas med asfaltering, när vädret blir lite varmare.

Reparationer med asfalt kommer också att göras vid Åsvägens vändplan under kraftledningen.

Norra delen av Furustigen kommer att åtgärdas med grus i de gropar som uppstått under vintern.

En vädjan från boende på Mälbyvägen efter 30-skyltar

2023-01-12

Vi har tagit emot en vädjan från boende efter 30-skyltarna på Mälbyvägen. Vi lägger ut detta och hoppas att hastigheterna inom Mälby, respekteras.


"Gällande hastigheten på Mälbyvägen så har det blivit lite bättre, men det är lång väg kvar innan folk förstår att 30 km gäller alla boende i Mälby och Torshälla Huvud, även Ängsholmen verkar ha svårt att förstå vad 30 betyder.

Vi vädjar därför till alla boende i området att respektera hastighetsbegränsningen då det är en hel del barn som går mellan busshållplatsen och området bakom oss på Mälbyvägen och det vore hemskt tråkigt med enolycka med framförallt barn inblandade."


Det här är ju också något ni kan diskutera i Facebook-gruppen "Vi som bor i Mälby Torshälla"

Styrelsen jobbar med att försöka få fart på digitalskylten även under vintern. De solceller som driver den fungerar bara på sommaren. Skylten kan också drivas med batteri (som laddar ur sig fort under vintern) eller en 12 Volts ledning, vilket vore det bästa, men kostnaderna för grävning är väldigt kostsamma.


Ny hemsida för Mälby SFF

2023-01-11

Mälby SFF har fått en ny hemsida. Den gamla var lite specialskriven och när tekniska problem uppstod, blev det för stora kostnader att skriva om allting.

Den nya hemsidan når du genom att helt enkelt skriva maelby.com i din webbläsare. Du kommer då till den nya hemsidan som ligger hos vår registerhållare Matriset. Hemsidan ingår i vårt abonnemang och är därmed kostnadsfri. Vi behöver alltså inget s.k. webb-hotell och sparar därmed några tusen-lappar.

Hemsidan är öppen för alla, utom när man vill läsa eller ladda ner dokument. Då behövs användarnamn och lösen ord. Set nya är att alla medlemmar i Mälby SFF får ett gemensamt användarnamn och ett gemensamt lösenord. Gästboken försvinner, men istället kan du skriva direkt till styrelsen under fliken "Kontakt"

Om det skulle vara problem med inloggning så får du titta lite på inställningarna i din webbläsare. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med detta.
Givetvis kan du också gå in med mobilen, då kan du förstora bilden med fingrarna.

Vi kommer också att byta både användarnamn och lösenord, kanske efter något år. Givetvis får ni då de nya av oss. Hemsidan är inte 100% klar men det viktigaste har vi fått med och vi tar gärna emot förslag om det är något du tycker vi har glömt.

Hemsida under uppbyggnad!

2023-01-08

Denna hemsida är inte färdig ännu. Vi återkommer när allt är klart!

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Mälby SFF

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Regler enligt lag för fastighet inom trafikområde
- - - - -
Årsmöte 2024 Prel. Budget
- - - - -
Årsmöte 2024 Förvaltningsberättelse 2023
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bra att veta | Fakta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia