Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 359 medlemmar i Torshälla, Eskilstuna kommun.

Utförda och kommande beläggningsarbeten

2023-09-24

Hej,

Vändplanerna vid Syrénvägen samt Måbärsvägen är nu asfalterade med maskinläggning. Även på Björkvägen har en liten maskinläggning gjorts för att hindra att vatten rinner på vägen.

Dessutom har två lagningar skett på Vesterbergs väg österut, där elkablar har grävts ner under vägen.

I början på vecka 39 kommer även Skräddartorpsvägen mellan 2-4 att åtgärdas med maskinläggning. Här kan det uppstå kortare problem i trafiken.

På onsdag den 27 september kommer PEAB att handlägga och återställa uppgrävningar vid Åsvägen 24 samt vid vändplan under kraftledningen vid Åsvägen.

Den gamla uppgrävningen vid Vesterbergs väg 21 A, kommer också att åtgärdas under onsdagen.

VIKTIGT!

2023-09-21

Hej

Peab meddelar att man redan Ida på eftermiddagen kommer att asfaltera vändplanerna vid Syrénvägen och Måbärsvägen .

Vi ber om förståelse för eventuella förseningar som kan uppstå.

Kommande beläggningsarbeten.

2023-09-19

Hej,

Vi vill tala om att på tisdag den 26 september kommer asfaltering av vändplaner på Syrénvägen och Måbärsvägen, att genomföras.

Dessa jobb görs med s.k. maskinläggning. Det kan därför uppstå tillfälliga trafikproblem där maskinen befinner sig samt att det även kommer att finnas lastbilar med asfalt i anslutning till arbetet.

Vi ber därför boende vid berörda vägar att räkna med trafikhinder under kortare tidsperioder.

Tack på förhand för visad hänsyn!


Lite nyheter!

2023-09-10

Hej,

Vänligen läs igenom detta mail eftersom det innehåller en del Viktiga saker.

Åsvägen
Vid Åsvägen 32 kommer vatten upp i ett hål i beläggningen. Detta beror på ett tryck från EEM:s vatten och avloppsledningsgrav. Vi har meddelat detta och ansvariga har inspekterat vägen, men vi har ännu inte fått nogot svar avseende åtgärder.

Försäkring
I våe försäkring har det tillkommit en ny klausul avseende skyfallsersättning till medlemsfastighet. Om ett s.k. skyfall har orsakat skador på fastigheten och detta beror på vägområdet, ex.vis ett igenslammat dike, kan man få ersättning av Länsförsäkringar som utreder saken.

Vändplaner
Inom 2-3 veckor kommer PEAB att asfaltera vändplan vid Syrénvägen samt Måbärsvägen. Man Asfalterar också del av vändplan på Åsvägen.

Åsvägen
Vid Åsvägen 39-41 kommer det att gräva över gatan för att lägga ner två strömkblar. Detta beräknas ta 3 timmar. Vi återkommer närmare om datum.

Vesterbergs väg
Återställandet med asfaltering av de uppgrävningar EEM gjort på Vesterbergs väg kommer att ske nu under veckan.

Nya skyltar
Mälby SFF kommer vid nästa styrelsemöte, diskutera nya inköp av en hel del skyltar som i dagsläget fattas vid vändplaner. Vid bifall kommer de att sättas upp succesivt under hösten.

Västerbergs väg
Vid Vesterbergsväg 14, kommer tyvärr vägen att ev. åter grävas upp för anslutning till tre nya tomter. Mälby SFF kommer att i första hand försöka få grävningarna att ske vid sidan om vägen, i andra hand kommer vi annars att lägga in ett återställningsdatum i avtalet med vite vid förening.

Mälbyvägen
Vid Mälbyvägen 71 har det tillkommit en ny fastighet som ska byggas, därmed har föreningen har därmed 359 fastigheter som medlemmar varav 107 är sommarbostäder.

Dikesrensning
Dikesresning har påbörjats på Mälbyvägens högra sida moy Torshälla. Meningen är att diket ska rensas fram till 30skyltarna.

Växtlighet vid tomtgränser
Föreningen kommer att se över växtligheten utmed vägarna. På många ställen växer häckar och trädgrenar ut över vägen. Detta är en olägenhet bl.a. vid snöröjning, där större fordon slår i backspeglar och tak. Ni kam själva titta på Lantmäteriets karta https://minkarta.lantmateriet.se/ scrolla och klicka på den 3.färgade symbolen uppe till höger. Klicka på "Flygbild med gränser" det går att förstora upp och ni ser tydligt tomtgränser i gult.

Växtlighet utmed vägarna samt Hemsidan.

2023-08-02

Hej,

Hoppas sommaren så här långt har varit fin. Vi har ju fortfarande hela augusti framför oss och september brukar brukar ofta vara en varm och solig månad.

först vill vi meddela att kontaktsidan på maelby.com nu fungerar som den ska, så om ni vill kontakta styrelsen kan ni använda denna. Beroende på ärende, svarar vi ganska omgående, medan komplicerade frågor tas upp på nästa styrelsemöte.

Sedan har vi detta med växtlighet utmed vägarna och då menar vi alla vägar utom Mälbyvägen.

Vi ber er vänligen att se över era häckar, buskage eller träd, där växtlighet på många ställen har en tendens att gå ut över vägen. Detta gäller inte minst grenar som kan påverka höga fordon som lastbilar, sopbilar och traktorer.

Det har varit en del incidenter med ex.vis. sopbilen, där man klagat på att grenar repar lack eller påverkar backspeglar med konsekvens att man helt enkelt vägrat att köra på vissa sträckor.

Det bör påpekas att fordon ska kunna mötas på våra vägar utan att grenar ska göra repor på dörrar, tak eller backspeglar.

Vi kommer att senare under augusti, inspektera så att detta efterlevs. Hittar vi då fastigheter som inte åtgärdat detta, kommer de att få en erinran i brevlådan eller på mail. Fastighetsägaren får då 14 dagar på sig för åtgärder och om det under denna tid inte åtgärdas, kommer Mälby SFF att anlita entreprenör som gör arbetet och fastighetsägaren kommer att faktureras för kostnaden.

Till sist, om någon undrar varför digitalskylten på Mälbyvägen är borta, så är den under reparation. Den kommer tillbaka inom kort.

Lite Nyheter

2023-05-26

Det arbetet som EEM VA-avdelning började med i måndags, har dragit ut på tiden. Orsaken är att man träffat på en nedgrävd kraftledning som man "glömt" att rita in på kartan. Dessutom har man letat efter en VA-brunn som inte låg där man trodde att den fanns. Vi får hoppas att de snart är klara med detta arbete.

De gamla uppgrävningarna som gjorts av EEM-Elavd. besiktades i onsdags och där har man nu beställt asfaltering och lite annat. I samband med dessa arbeten kommer också hörnet av vändplanen på Åsvägen 45-47, att asfalteras.

Digitalskylten vid Mälbyvägen 20, är nu inkopplad med 12V permanent ledning och kommer även att fungera under vintertid. En s.k. 30-båge med fundament har också placerats på vägen mittemot digitalskylten och med avsikt att dämpa hastigheten.

Ni som är ute och åker har kanske sett att streckmarkeringar numera är målade på Mälbyvägen. Även badet vid Mälbyviken har fått målade streckmarkeringar där det är stoppförbud.

De s.k. Sergeanterna vid cirkulärguppen kommer att kompletteras med ytterligare skyltar, då det enligt trafikregler ska vara två på varje sida. På 30-skylten nere i kurvan vid Mälbyviken, kommer det att sättas upp en tilläggsskylt med texten "Farthinder inom området"

Kommunen har informerat oss om regler avseende sikten vid gatukorsningar. Vi återkommer om detta i nästa vecka.

Protokoll från Årsmötet samt registerutdrag från Skatteverket finns sedan en tid upplagda på hemsidan maelby.com

Gäller Vesterbergs väg

2023-05-19

Enligt uppgift kommer Eskilstuna Energi & Miljö att gräva anslutningar till de två nya fastigheterna på Vesterbergs väg. Arbete ska ske på måndag den 22 maj.

Vägen kommer därför att stängas av mot Mälarbadsvägen och boende hänvisas till utfart mot Mälbyvägen. Arbetet kommer att vara klart under måndagen om allt går som det ska och vägen kommer att vara öppen på tisdag.

Målning av vägmarkering på Mälbyvägen

2023-05-16

Vi har fått meddelande från vår entreprenör Vägmarkering AB, att man ska utföra arbete med kantlinjer på Mälbyvägen.

Arbetet ska utföras tisdag 16 maj, tyvärr har vi inga tider som vi kan meddela, utom att de ska göras under dagen. Vi vill ändå vänligen vara uppmärksamma på detta samt vara ute i god tid om ni skall köra på den aktuella vägen. Det kan uppstå en del trafikproblem.

Vita streck kommer att målas på båda sidor av vägen i sin helhet. Tyvärr kan vi inte måla några mittlinjer då vägen är för smal för detta enligt gällande bestämmelser.

Vi har däremot redan målat s.k. spärrlinjer nere vid badet i Mälbyviken. Syftet med dessa är att få bilister att förstå att man INTE får parkera på det streckade området. Det har varit stora problem med detta under tidigare varma sommardagar. Om problemen kvarstår, kommer styrelsen att anlita ett Parkeringsbolag som bötfäller felparkerare. Mälby SFF får inga kostnader för detta utan P-bolaget tar böterna som sin ersättning.

Utskick av Årsavgiften

2023-05-07

I går fredag gick alla fakturor med årsavgift iväg. Ibland hamnar de i skräpkorgen hos vissa mottagare.

Fakturan kom som en länk som man klickar på och fakturan dyker upp. Om du/ni inte har fått någon länk, så hör av er till oss, så skickar vi en ny.

Viktiga upplysningar och Nyheter

2023-04-09

Den 17 mars bytte vårt register "Webväg", ägare. Doc Tech AB i Sverige, övertog det aktuella registret från Matriset Oy. Doc Tech, som ligger i Örebro har sedan flera år tillbaka samarbetet med Matriset och skött bl.a. digital fakturering samt posttjänster. Försäljningen berör oss inte i någom högre grad. Möjligen bör det vara en fördel för oss att ha registret i Sverige istället för i Finland.

Under överföringen av de drygt 600 Samfälligheter som använder Webväg, har det dock uppstått några problem. Vår länk på kallelsen till årsmötet fungerar inte utan man får gå in på maelby.com och därefter klicka på fliken dokument.

Det går heller inte att använda fliken kontakt (till styrelsen) för närvarande. Tills vidare får ni använda info@maelby.com om ni behöver kontakta oss. Om ni har skickat något meddelande via "kontakt" efter den 17 mars, har vi inte fått detta meddelande och ni bör vänligen skicka om detta på info@maelby.com.


Vår organisation REV, som har ca 11 000 samfälligheter som medlemmar, har nu överklagat momsfrågan till Högsta Förvaltningsdomstolen HFD. Vi kan förvänta oss ett beslut under våren 2024. Detta föranleder inte att Samfällighetsföreningar som har en om sättning över 80 tkr kan låta bli att momsregistrera sig. Mälby SFF är momsregistrerad frän den 1 jan 2023.

Debitering av Årsavgift + Moms

2023-04-01

Vi har tidigare informerat om att föreningen är momsregistrerad från 1 jan 2023, Vi har också nu fått uppdatering av vårt register och kan därför presentera en ny debiteringslängd, vilken innehåller debiteringsunderlag för dels fonden Ga:1, vilken är lika för alla fastigheter, Avgiften för sektion 1 Mälby samt sektion 2, Mälbyvägen är däremot olika, beroende på vilken andel fastigheten har tilldelats.

I den uppdaterade debiteringslängden står fastigheterna i nummerordning efter fastighetsbeteckning samt med samtliga ägare. Notera att en del fastigheter har beteckningen Torshälla samt fastighetsbeteckning medan flertalet har beteckningen Torshälla-Mälby.

Notera också att numreringen är ordnad på så vis att alla fastigheter vars beteckning börjar på "1"exempelvis, räknas upp innan "2" börjar o.s.v. Det vill säga att ex.vis kommer 1:100 före 2:10.

Debiteringslängden finner ni under fliken dokument, som är belagd ned lösenord. Är du medlem och saknar lösenord? Vänligen kontakta styrelsen.

Debitering av Årsavgift + Moms

2023-04-01

Vi har tidigare informerat om att föreningen är momsregistrerad från 1 jan 2023, Vi har också nu fått uppdatering av vårt register och kan därför presentera en ny debiteringslängd, vilken innehåller debiteringsunderlag för dels fonden Ga:1, vilken är lika för alla fastigheter, Avgiften för sektion 1 Mälby samt sektion 2, Mälbyvägen är däremot olika, beroende på vilken andel fastigheten har tilldelats.

I den uppdaterade debiteringslängden står fastigheterna i nummerordning efter fastighetsbeteckning samt med samtliga ägare. Notera att en del fastigheter har beteckningen Torshälla samt fastighetsbeteckning medan flertalet har beteckningen Torshälla-Mälby.

Notera också att numreringen är ordnad på så vis att alla fastigheter vars beteckning börjar på "1"exempelvis, räknas upp innan "2" börjar o.s.v. Det vill säga att ex.vis kommer 1:100 före 2:10.

Debiteringslängden finner ni under fliken dokument, som är belagd ned lösenord. Är du medlem och saknar lösenord? Vänligen kontakta styrelsen.

Beslut i momsfrågan från Skatterättsnämnden

2023-03-02

Det har beslutats i domstol, att samfällighetsföreningar som har en omsättning på över 80 tkr om året, ska momsregistreras. Vår omsättning är f.n. ca 500 tkr och vi måste därför momsregistreras. Du kan här nedan läsa meddelande från vår organisation, Riksförbundet Enskilda Vägar.

Det finns både för och nackdelar med detta. På alla fakturor vi får, kan vi dra momsen, som tidigare var en kostnad för föreningen. Å andra sidan måste vi lägga på moms 25% på alla fakturor som vi sänder ut, alltså även medlemmarnas årsavgifter. Vi har räknat lite på detta, och tror att årsavgiften ökar med ca 150 kr/andel. Det är nämligen ingen moms på arvoden och de räntor vi betalar på vårt lån. Där kan vi alltså inte "lyfta" moms.


"
Beslut i momsfrågan från Skatterättsnämnden

En oenig Skatterättsnämnd har nu med en rösts övervikt slagit fast att en samfällighetsförening momsmässigt tillhandahåller tjänster till sina medlemmar. Skatterättsnämnden delar därmed principiellt Skatteverkets uppfattning i sitt ställningstagande från den 15 februari 2022. Samfällighetsföreningar som har en högre årsomsättning än 80.000 kr (exklusive bidrag från det allmänna och moms) ska därmed debitera moms på de uttaxeringar som sker till föreningens medlemmar.

- Vi får analysera utslaget och fundera om vi ska söka en överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen kommenterar REV:s ordförande Uno Jakobsson beskedet och fortsätter:
- Det noteras särskilt att ordföranden i nämnden och två av ledamöterna gick på REV:s linje, att det inte ska utgå moms på en samfällighetsförenings uttaxering, vilket naturligtvis väger tungt inför REV:s ställningstagande. Men, även om REV nu väljer att söka ändring hos Högsta förvaltningsdomstolen så bör en medlem i REV med högre årsomsättning än 80.000 kr ej avvakta att momsregistrera sin verksamhet eftersom en eventuell ändrad slutlig utgång av momsfrågan sannolikt kommer att dröja till våren 2024. I det fall Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens besked kan medlemmen rätta sin momsredovisning. Besked om REV avser att överklaga kommer inom kort.

Här finns en länk till Skatterättsnämndens beslut (Dnr 74-22/I & 75-22/I)

För att ge möjlighet till frågor och kompletterande information om moms i en samfällighetsförening kommer vi att hålla webbinarium om nya momsfrågan vid två tillfällen. Läs mer och boka via vår hemsida, klicka på Kurser & Event. Vid dessa webbinarier kommer vi bland annat att gå igenom hur man ska räkna för att se om gränsen 80.000 kr passeras eller inte."Ränteavdrag för deklarationen

2023-02-16

som bekant har Mälby SFF lån som vi betalar ränta för. Räntan kan dock inte dras av för föreningen eftersom vi inte är deklarationsskyldiga. Denna ränta kan däremot dras av i medlemmarnas privata deklarationer, eftersom räntan är betald med redan skattade pengar.

Detta gäller ENBART medlem/fastighet som betalar andelar till sektion 1, Mälby. Om ni tittar på vår faktura för årsavgiften 2022, så kan ni se vad fastigheten betalar. Där ska alltså stå Sektion 1, Mälby och vilken storleken på andelen.

Om det inte står någon andel på Sektion 1 Mälby, så kan ni tyvärr inte dra av någon ränta. Nedan så finner du en uppställning på andelar samt relaterade avdrag.


0,30 andelar gör ett ränteavdrag på kr 67

0,33 " " kr 74

0,35 " " kr 78

0,5 " " kr 112

0,7 " " kr 156

1 " " kr 223

1,7 " " kr 379


Under Avdrag- Kapital står ränta som du betalat under 2022, inskrivet. Du stryker denna ränta och skriver upp den nya räntan i kolumnen till höger. (Din ränta för 2022 + den du betalat för föreningen.)Under övriga upplysningar , skriver du: Ränta inbetald för Mälby Samfällighetsförening 717907-0623.

Finns det frågor om detta så mailar du info@maelby.com


Vänligen


Kommande gräv och byggarbeten!

2023-02-14

Vid Åsvägen 34, har man nu påbörjat arbete med att bygga ett nytt hus och det kan tidvis därför uppstå trafikhinder .

Även på Åsvägen 39 kommer man inom kort att riva två fastigheter samt ersätta dem med en ny permanentbostad. Fastigheten ligger precis i en kurva med skymd sikt så det finns anledning att ha lite uppsikt här.

Digitalskylten på Mälbyvägen börjar nu fungera igen när solcellerna får ljus.

På Vesterbergs väg kommer det inom kort att påbörjas återställningssom gjorts under förra året arbete efter de grävningar för elkabel som gjorts.

Vändplamem vid Syrénvägen kommer att åtgärdas med asfaltering, när vädret blir lite varmare.

Reparationer med asfalt kommer också att göras vid Åsvägens vändplan under kraftledningen.

Norra delen av Furustigen kommer att åtgärdas med grus i de gropar som uppstått under vintern.

En vädjan från boende på Mälbyvägen efter 30-skyltar

2023-01-12

Vi har tagit emot en vädjan från boende efter 30-skyltarna på Mälbyvägen. Vi lägger ut detta och hoppas att hastigheterna inom Mälby, respekteras.


"Gällande hastigheten på Mälbyvägen så har det blivit lite bättre, men det är lång väg kvar innan folk förstår att 30 km gäller alla boende i Mälby och Torshälla Huvud, även Ängsholmen verkar ha svårt att förstå vad 30 betyder.

Vi vädjar därför till alla boende i området att respektera hastighetsbegränsningen då det är en hel del barn som går mellan busshållplatsen och området bakom oss på Mälbyvägen och det vore hemskt tråkigt med enolycka med framförallt barn inblandade."


Det här är ju också något ni kan diskutera i Facebook-gruppen "Vi som bor i Mälby Torshälla"

Styrelsen jobbar med att försöka få fart på digitalskylten även under vintern. De solceller som driver den fungerar bara på sommaren. Skylten kan också drivas med batteri (som laddar ur sig fort under vintern) eller en 12 Volts ledning, vilket vore det bästa, men kostnaderna för grävning är väldigt kostsamma.


Ny hemsida för Mälby SFF

2023-01-11

Mälby SFF har fått en ny hemsida. Den gamla var lite specialskriven och när tekniska problem uppstod, blev det för stora kostnader att skriva om allting.

Den nya hemsidan når du genom att helt enkelt skriva maelby.com i din webbläsare. Du kommer då till den nya hemsidan som ligger hos vår registerhållare Matriset. Hemsidan ingår i vårt abonnemang och är därmed kostnadsfri. Vi behöver alltså inget s.k. webb-hotell och sparar därmed några tusen-lappar.

Hemsidan är öppen för alla, utom när man vill läsa eller ladda ner dokument. Då behövs användarnamn och lösen ord. Set nya är att alla medlemmar i Mälby SFF får ett gemensamt användarnamn och ett gemensamt lösenord. Gästboken försvinner, men istället kan du skriva direkt till styrelsen under fliken "Kontakt"

Om det skulle vara problem med inloggning så får du titta lite på inställningarna i din webbläsare. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med detta.
Givetvis kan du också gå in med mobilen, då kan du förstora bilden med fingrarna.

Vi kommer också att byta både användarnamn och lösenord, kanske efter något år. Givetvis får ni då de nya av oss. Hemsidan är inte 100% klar men det viktigaste har vi fått med och vi tar gärna emot förslag om det är något du tycker vi har glömt.

Hemsida under uppbyggnad!

2023-01-08

Denna hemsida är inte färdig ännu. Vi återkommer när allt är klart!

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Mälby SFF

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Fri sikt och regler vid växtlighet
- - - - -
Registreringsutdrag från Skatteverket
- - - - -
Årsmöte 2023 Protokoll
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bra att veta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia