Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 350 fastigheter i Torshälla, Eskilstuna kommun.

Ytterligare sopning på vägar

2024-06-04

Hej,

Vi har tidigare meddelat att de "stora" vägarna har sopats med en speciell borste som vår väghållare har. Denna fungerar dock inte på de mindre vägarna och därför kommer nu en speciell inhyrd maskin att sopa de återstående vägarna.

Enligt uppgift kommer denna sopning att äga rum i början på nästa vecka, förhoppningsvis 10-11 juni. Vi ber er därför vänligen se till att det inte finns något på vägarna som står i vägen för sopmaskinen.

Bokföringsrapporter jan-mars 2024

2024-05-13

Hej,

Balans och resultatrapport för Mälby SFF finns nu upplagda på vår hemsida
maelby.com under fliken "Dokument.

Även en resultatrapport för Mälbyvägen finns upplagd. Denna ingår som kostnadsställe i ovanstående rapporter.

Som ni kan se är resultatet ett underskott vilket i stora drag beror på ränteläget samt omfattande vinterunderhåll. Från april kommer årsavgifterna att bokföras och dessa förändrar givetvis resultatet markant.

NOT. Då Mälbyvägen (sektion 2) utgör 30% av vårt vägbestånd, belastas denna med motsvarande procent i bokföringen avseende administrativa kostnader samt 100% vid åtgärder som är direkt avsedda för denna väg.

Till er som undrar varför vi inte kan bifoga rapporterna med detta mail, är svaret att det går inte att bifoga någonting enär den här mailen är så konstruerad för massutskick och även är kopplad direkt till vår hemsida.


E-fakturor och Årsavgiften 2024

2024-04-15

Hej,

Årsmötet idag 14 april på Golfrestaurangen i Mälarbaden var väldigt välbesökt och de medlemmar som var närvarande lät sig väl smaka av kaffe och kanelbulle.

Mötet beslutade att anta den budget som styrelsen tagit fram och som finns på www.maelby.com under Dokument. (maila oss om ni glömt inloggningsuppgifter)

Årsavgiften kommer därför att skickas ut i morgon den 15 april med förfallodag den 16 maj 2024. Vänligen hör av er om ni inte får fakturan av någon anledning. Vi har sedan tidigare, problem med att vissa E-postoperatörer skickar dem i skräplådan.

Protokollet från Årsmötet kommer att läggas ut på vår hemsida senast den sista april.

E-fakturor

2024-04-15

Hej igen,

Av någon anledning försvann texten om E-fakturan.

Detta med E-faktura (som kommer till din internetbank) var betydligt mer komplicerad än vi trodde. Ärendet ligger nu hos Swedbank i Malmö och vi hinner därför inte implementera detta i vår fakturering för årsavgiften avseende innevarande år.

Vi kommer att informera er i ärendet, så fort vi får besked ifrån banken, sedan får vi gå vidare med det.

Kallelse till Årsmöte 2024

2024-03-31

Medlemmar i Mälby Samfällighetsförening org.nr.717907-0623 kallas härmed till Årsmöte/Stämma söndag 14 april 2024. Kl. 13:00

Plats: Golfrestaurangen, August Stålbergs väg 13, Mälarbaden

Vi bjuder på kaffe och bulle. Vänligen ta med fullmakt om ni behöver en sådan. Mer om fullmakt och regler finns under fliken Regler.


ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Stämmans öppnande
b. Genomgång av närvarande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän till protokollet samt rösträknare
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Styrelse och Förvaltningsberättelse för år 2023
7. Revisionsberättelse för år 2023
8. Ansvarsfrihet till styrelsen för år 2023
9. Ersättning till styrelse och Revisorer.
10. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat (Budget) samt debiteringslängd.
11. Motioner. Två stycken har inkommit.
A:Belysning på matarvägarna inom Torshälla Huvud, Åsvägen och Päronvägen. Trafiksäkerhetsfråga vid blandad trafik och många barn som går till bussen
B:Förslag att överlämna ansvaret för Mälbyvägen till Eskilstuna kommun.

12. Styrelsens förslag till stämman:
Förslag 1: Årets resultat balanseras i ny räkning
Förslag 2: Fast ersättning motsvarande två prisbasbelopp som styrelsearvoden

Styrelsearbetet struktureras med tydligare ansvarsområden och inryms i en fast budgetpost för styrelsen. Totalsumman motsvarar dagens nivå men blir förutsägbar och lättare att administrera.(Behandlas under punkt 9)

13. Val av 3 styrelseledamöter (2 år) och styrelseordförande (1 år)
14. Val av 2 styrelsesuppleanter (1 år)
15. Val av 2 revisorer (1 år)
16. Val av 1 revisorssuppleant (1 år)
17. Val av 2 valberedare (1 år)
18. Övriga frågor
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
20. Stämmans avslutande

Prel. Budget,Motioner, Förvaltningsberättelse, Balans och Resultaträkning samt Prel. Debiteringslängd finns under fliken Dokument och kommer även att finnas tillgängliga under stämman.

VÄLKOMNA

Introducerande av e-faktura

2024-02-17

Hej,

Vi gar nu fått klart med implementering av funktion med e-fakturor. Alltså fakturor som skickas direkt till ert internetsbankkonto.

Ni som har e-post har tidigare fått vår faktura på denna. Tyvärr har en del operatörer vissa problem att motta s.k. massutskick, även fast vår registerhållare DocTech portionerar ut dessa under en timma.

Det är tyvärr också åtskilliga medlemmar som av olika skäl missar våra fakturautskick, vilket föranleder påminnelser som då skickas via vanlig post till stora kostnader.

Vi tycker att e-faktura är en utmärkt lösning. Den kommer garanterat in på ert bankkonto och ni kan titta på fakturan samt godkänna den för utbetalning.

Vi skulle därför vilja att alla som är intresserade av att få e-fakturor, svara på detta mail och vi kommer sedan om om någon vecka att återkomma för vidare instruktioner.

Ett inlägg från vår ordförande!

2023-12-13

Vi har sedan 1 november 2023 en ny väg-entreprenör! Mälby SFF ansvarar för miltals av vägar till drygt 350 fastigheter. Tomttillfarter till sommarfastigheter vinterunderhålls inte!
Inför den nya upphandlingen erhöll entreprenörerna kartunderlag till det som skall underhållas.
Styrelsen för Mälby SFF vill be alla boende att sätta sig in i komplexiteten och ha lite tålamod. Det är för en ny entreprenör tidigt i sitt uppdrag kanske inte helt glasklart exakt på pricken vad som skall plogas och vad som inte ska plogas!
I upphandlingsunderlaget finns en prioriteringsordning angiven. Mälbyvögen, Skräddartorpsvögen, Åsvägen, Päronvägen och Vesterbergsväg är högst prioriterade!
Sen behöver man också vara klar över att det är omöjligt att få en entreprenör som har Mälbys vägunderhåll som sitt enda uppdrag. Det räcker inte till en heltidssyssla. Och att ta in extra chaufförer när snön öser ned är inte det enklaste.
Med detta sagt, så vill vi även uppmana att de som inte får exempelvis tomttillfarter plogade, meddelar Mälby SFF detta via Mail så att vi kan kontakta entreprenören. Men som sagt, återigen ombeds ni ha tålamod. Om de högprioriterade vägarna är plogade men inte just din tomttillfart är plogad tidigt på morgonen, vänta då en stund innan du ringer, sms:ar eller mailar. Att ploga hela området tar 4-6 timmar beroende på omständigheterna.

Tack på förhand!
Mailadressen är info@maelby.com

Lite Nyheter! deceber 2023

2023-12-05

Hej,

Vår digitalskylt på Mälbyvägen har som bekant, varit ur funktion ett tag. Orsaken är ett fel i själva kretskortet, som får en glappkontakt vid minusgrader.

Vi fick ett nytt kretskort för några dagar sedan, helt utan kostnad, men på grund av kylan har vi inte satt in detta ännu. Till onsdag skulle det bli runt noll enligt SMHI, så vi försöker sätt in det då.

En uppskattad nyhet är att vår registerhållare DocTech har börjat förbereda registret så att vi kan skicka e-fakturor. Allt är inte färdigt än, men vi återkommer om detta så småningom. E-fakturor sänds direkt till ert bankkonto, vilket säkert många känner till. Man får själv beställa dessa genom er bank, när vi kommer så långt. Detta är förstås frivilligt.

Regeringen har bestämt att från den 1 januari 2024, kan en Samfällighetsför
Rening få ha digitala årsstämmor. Detta gäller bara vid nödläge i form av Pandemi eller liknande.

Hör gärna av er via kontaktsidan www.maelby.com om det finns frågor.

Vi tror inte att det kommer att hända något speciellt i nyhetsväg, förrän nästa år. Styrelsen vill därför passa på att önska samtliga Mälbybor,

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Lite nyheter!

2023-09-10

Hej,

Vänligen läs igenom detta mail eftersom det innehåller en del Viktiga saker.

Åsvägen
Vid Åsvägen 32 kommer vatten upp i ett hål i beläggningen. Detta beror på ett tryck från EEM:s vatten och avloppsledningsgrav. Vi har meddelat detta och ansvariga har inspekterat vägen, men vi har ännu inte fått nogot svar avseende åtgärder.

Försäkring
I våe försäkring har det tillkommit en ny klausul avseende skyfallsersättning till medlemsfastighet. Om ett s.k. skyfall har orsakat skador på fastigheten och detta beror på vägområdet, ex.vis ett igenslammat dike, kan man få ersättning av Länsförsäkringar som utreder saken.

Vändplaner
Inom 2-3 veckor kommer PEAB att asfaltera vändplan vid Syrénvägen samt Måbärsvägen. Man Asfalterar också del av vändplan på Åsvägen.

Åsvägen
Vid Åsvägen 39-41 kommer det att gräva över gatan för att lägga ner två strömkblar. Detta beräknas ta 3 timmar. Vi återkommer närmare om datum.

Vesterbergs väg
Återställandet med asfaltering av de uppgrävningar EEM gjort på Vesterbergs väg kommer att ske nu under veckan.

Nya skyltar
Mälby SFF kommer vid nästa styrelsemöte, diskutera nya inköp av en hel del skyltar som i dagsläget fattas vid vändplaner. Vid bifall kommer de att sättas upp succesivt under hösten.

Västerbergs väg
Vid Vesterbergsväg 14, kommer tyvärr vägen att ev. åter grävas upp för anslutning till tre nya tomter. Mälby SFF kommer att i första hand försöka få grävningarna att ske vid sidan om vägen, i andra hand kommer vi annars att lägga in ett återställningsdatum i avtalet med vite vid förening.

Mälbyvägen
Vid Mälbyvägen 71 har det tillkommit en ny fastighet som ska byggas, därmed har föreningen har därmed 359 fastigheter som medlemmar varav 107 är sommarbostäder.

Dikesrensning
Dikesresning har påbörjats på Mälbyvägens högra sida moy Torshälla. Meningen är att diket ska rensas fram till 30skyltarna.

Växtlighet vid tomtgränser
Föreningen kommer att se över växtligheten utmed vägarna. På många ställen växer häckar och trädgrenar ut över vägen. Detta är en olägenhet bl.a. vid snöröjning, där större fordon slår i backspeglar och tak. Ni kam själva titta på Lantmäteriets karta https://minkarta.lantmateriet.se/ scrolla och klicka på den 3.färgade symbolen uppe till höger. Klicka på "Flygbild med gränser" det går att förstora upp och ni ser tydligt tomtgränser i gult.

Växtlighet utmed vägarna samt Hemsidan.

2023-08-02

Hej,

Hoppas sommaren så här långt har varit fin. Vi har ju fortfarande hela augusti framför oss och september brukar brukar ofta vara en varm och solig månad.

först vill vi meddela att kontaktsidan på maelby.com nu fungerar som den ska, så om ni vill kontakta styrelsen kan ni använda denna. Beroende på ärende, svarar vi ganska omgående, medan komplicerade frågor tas upp på nästa styrelsemöte.

Sedan har vi detta med växtlighet utmed vägarna och då menar vi alla vägar utom Mälbyvägen.

Vi ber er vänligen att se över era häckar, buskage eller träd, där växtlighet på många ställen har en tendens att gå ut över vägen. Detta gäller inte minst grenar som kan påverka höga fordon som lastbilar, sopbilar och traktorer.

Det har varit en del incidenter med ex.vis. sopbilen, där man klagat på att grenar repar lack eller påverkar backspeglar med konsekvens att man helt enkelt vägrat att köra på vissa sträckor.

Det bör påpekas att fordon ska kunna mötas på våra vägar utan att grenar ska göra repor på dörrar, tak eller backspeglar.

Vi kommer att senare under augusti, inspektera så att detta efterlevs. Hittar vi då fastigheter som inte åtgärdat detta, kommer de att få en erinran i brevlådan eller på mail. Fastighetsägaren får då 14 dagar på sig för åtgärder och om det under denna tid inte åtgärdas, kommer Mälby SFF att anlita entreprenör som gör arbetet och fastighetsägaren kommer att faktureras för kostnaden.

Till sist, om någon undrar varför digitalskylten på Mälbyvägen är borta, så är den under reparation. Den kommer tillbaka inom kort.

En vädjan från boende på Mälbyvägen efter 30-skyltar

2023-01-12

Vi har tagit emot en vädjan från boende efter 30-skyltarna på Mälbyvägen. Vi lägger ut detta och hoppas att hastigheterna inom Mälby, respekteras.


"Gällande hastigheten på Mälbyvägen så har det blivit lite bättre, men det är lång väg kvar innan folk förstår att 30 km gäller alla boende i Mälby och Torshälla Huvud, även Ängsholmen verkar ha svårt att förstå vad 30 betyder.

Vi vädjar därför till alla boende i området att respektera hastighetsbegränsningen då det är en hel del barn som går mellan busshållplatsen och området bakom oss på Mälbyvägen och det vore hemskt tråkigt med enolycka med framförallt barn inblandade."


Det här är ju också något ni kan diskutera i Facebook-gruppen "Vi som bor i Mälby Torshälla"

Styrelsen jobbar med att försöka få fart på digitalskylten även under vintern. De solceller som driver den fungerar bara på sommaren. Skylten kan också drivas med batteri (som laddar ur sig fort under vintern) eller en 12 Volts ledning, vilket vore det bästa, men kostnaderna för grävning är väldigt kostsamma.


 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Konstituerande protokoll 14 maj 2024
- - - - -
Resultaträkning jan-mars 2024
- - - - -
Resultat Mälbyvägen jan-mars 2024
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bra att veta | Fakta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia