Kallelse till ordinarie årsmöte i Sundets vägsamfällighetsförening

2022-10-06

Tid: Tisdag 25 oktober 2022 kl. 19.00
Plats: Stationen Norsesund


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av dagordning
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Godkännande av eventuella fullmakter
5 Fråga om mötets behöriga utlysande
6 Val av två justerare och rösträknare
7 Styrelsens årsberättelse
8 Vinst och förlusträkning
9 Revisionsberättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Stadgeenliga val
12 Styrelsens förslag till verksamhet nästkommande år
13 Motioner från medlemmar
14 Förslag till utgifts- och inkomsttal samt debiteringslängd
15 Beslut om styrelsearvode
16 Val av nya ledamöter, revisorer och valberedning
17 Övriga frågor:
- Hemsidan
- Logga
- Profilkläder
- Asfalt i Gallvik
- Kantklippning
- Besökande verksamhet

18 Mötets avslutande


Årsberättelse, vinst- och förlusträkning samt revisionsberättelse distribueras vid årsmötet.
Medlemsförteckning kommer att finnas tillgänglig på mötet. Vi uppmanar delägarna att granska denna avseende adresser, andelstal mm.
Protokoll kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida: www.samfallighet.com/sundet

Välkomna!
Styrelsen

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE SUNDETS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2019-08-10


Tid:
18.00 10 september 2019

Plats:
Stationen

Välkommen till Sundet VSF nya hemsida

2019-01-20

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll årsmöte 22--03-16
- - - - -
Protokoll arsmote Sundets Vagsamfallighet 20-09-08.pdf
- - - - -
Avtal ledningsarbeten Alingsås Energi
- - - - -
Mera dokument