Långasands Samfällighetsförening

Ändring av kommunalt bidrag till helårsboende

2021-02-21

Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att bidraget till vägföreningsavgiften för helårsboende kommer att tas bort från och med 2021-01-01.

Bidraget, som för 2020 betalades ut till vägföreningen och som vi sedan betalade ut till dem, som bor helår, dras från och med nästa år in och inget bidrag kommer att betalas ut varken till enskilda fastighetsägare eller till vägföreningen.

Styrelsen

Asfaltering

2020-09-10

Nu ligger det ny asfaltbeläggning på Tjäderstigen, stora delar av Långasandsvägen (från Tjäderstigen ner mot havet) samt på en bit av Täppevägen.
Övergångsställen är markerade och 3 permanenta väggupp installerade.

Rensning av bäcken

2018-09-16

Nu i september har rensningen av bäcken påbörjats enligt beslutet på senaste årsstämman.

Förslag på rensning av Långasandsbäcken

2018-07-25

Se under fliken "Dokument" styrelsens förslag till rensning av Långasandsbäcken. Rensningen ska vid beslut genomföras under september 2018.

Gångstig utmed Långasandsvägen

2018-07-25

Styrelsens kommer på årsstämman den 31 juli 2018 att presentera ett förslag till gångstig utmed Långasandsvägen. En karta över gångstigens placering är uppsatt på anslagstavlan vid restaurangen. Årsstämman kommer att fatta beslut om projektering och genomförande av gångstigen.

Gångstig utmed Långasandsvägen

2018-06-23

Styrelsen har haft en arbetsgrupp som utrett möjligheterna att bygga en gångstig utmed Långasandsvägen. Styrelsen redogör för förslaget på årsstämman den 31/7-2018. Årsstämman fattar beslut om hur styrelsen ska arbeta vidare med förslaget.

Trädröjning

2017-10-28

Alla tomt och fastighetsägare förväntas hålla efter sin växtlighet på den del av tomten som angränsar till vägar. Tänk särskilt på att klippa ner
träd och buskar så att de inte skymmer sikten vid utfarter och korsningar.
Under hösten/vintern genomför vi trädröjning i anslutning till våra vägar.
Överhängande träd och utstickande grenar kommer att avverkas.
Hör av er till vår ordförande Jan-Erik om ni har några frågor kring detta.

Styrelsens arbete 2016-2017

2017-06-29

Information om styrelsens arbete 2016-2017
Styrelsen har utvecklat sitt administrativa arbete till ett digitalt system som är kopplat till vår nya hemsida. Ny hemsida: www.samfallighet.com/langasand.
Styrelsen har också skaffat sig en mailadress för att underlätta kontakten med oss:
langasandvagforening@gmail.com

Som vanligt har styrelsen sett till att diken har klippts, vinterväghållning har utförts och att hyvling och dammbindning av grusvägarna har genomförts.
När det gäller våra grönområden (allmän platsmark) så har vi under det senaste året röjt upp området mellan Långasandsvägen och Tångtäktsvägen i höjd med Strandstugan.

Länsstyrelsen fortsätter att sköta våra strandängar och dynlandskap.
Vresrosor grävs bort, grov- och finslåtter genomförs, ljungen bränns med jämna mellanrum och sandblottor grävs för att bevara och utveckla sandmarksnaturtypen och öka den biologiska mångfalden. Några markägare till dessa grönområden har tecknat långsiktiga naturvårdsavtal med länsstyrelsen vilket förhoppningsvis leder till att länsstyrelsen fortsätter att prioritera och finansiera naturvårdsinsatserna på Långasand.

Styrelsen arbetar för att få till en överenskommelse med kommunen om andelstal i Långasandsvägen.

Fibernedgrävning är genomförd. Viss dialog med vägföreningen har förekommit.
Flera lagningar återstår och ingen slutbesiktning är ännu utförd.

De senaste årens omskyltning till lägre hastigheter har tyvärr inte fått det genomslag vi hoppats på. För att göra Långasandsvägen säkrare för fotgängare och cyklister kommer fler farthinder att sättas ut sommaren 2017. Styrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp som kommer att utreda möjligheterna att bygga en gång/cykelväg utmed Långasandsvägen.
Kontakta styrelsen (se mailadress ovan) om ni har tankar eller frågor kring detta.

Grönområden

2016-07-11

När sandmarkerna växer igen försämras tillståndet för växt- och djurlivet. Sly, buskar och träd tränger sakta undan de öppna och blomstrande sandmarkerna. Om inget görs kommer markerna växa igen helt.
Med rätt skötselåtgärder kan markerna återigen bli värdefulla både för hotade arter och för friluftslivet.
Länsstyrelsen har under många år åtgärdat våra sandmarker. De kommer att fortsätta med slåtter och bottagning av gräs i slutet av augusti 2016. Sedan fortsätter de med grovslåtter och kompletterande vresrosgrävning.
Länsstyrelsen har budgeterat 100 000 kr för skötselåtgärder i Långasand i år. Den årliga kostnaden kan bli 80 - 100 000 kr.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll Årsstämma 210727
- - - - -
Budget 2021-2022
- - - - -
Resultaträkning och balansräkning 2020-2021
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Styrelsen | Våra vägar