Gunnerödsvägens Samfällighetsförening

Gunnerödsvägens Samfällighetsförening - VälkommenOm vägen

Gunnerödsvägen är en grusväg på 4500 meter som i respektive ända mynnar till länsväg. Man rekommenderar hastigheten max 40km/h och högerregeln gäller i korsningar.

Alla som äger en fastighet där Gunnerödsvägen är den naturliga anslutningen är automatiskt medlemmar i vägföreningen.

I södra änden delar vi infart med Hamborgs vägförening men då Gunnerödsvägen är jämförelsevis betydligt större står den senare för drift/underhåll. Hamborg debiteras en summa per år för detta.

Vägföreningen fördelar kostnader på alla enligt tonkm-metoden i enlighet med Lantmäteriets förrättningsbeslut. Föreningens styrelse får för föreningen besluta om ändring av andelstal i vissa fall. (Lantmäteriet: Inventering och beräkning enligt tonkilometermetoden 2011-04-01/Ändring av andelstal)

Stängsel

Trafikverket: stängsel ska sitta minst två meter från vägkant.

Ny eller ändrad infart/fastighet

Vid nybildning av fastigheter åligger det fastighetsägaren att ansöka om inträde i föreningen. Vilken typ av bruk som avses avgör mängden tonkm som ligger till grund för storleken på andelen.

Under byggnadsfas kan en reducerad andel komma ifråga under förutsättning att ingen tyngre byggtrafik gör anspråk på högre tonnage. Om vägen skadas gäller att ansvarig fastighetsägare indirekt svarar för återställande av vägens skick. T.ex. om en tyngre byggtrafik kör sönder dikeskanter. (Normalt sett ska detta åtgärdas av den som åsamkat skadan, men ansvaret ligger hos fastighetsägaren i egenskap av totalentreprenör.)

Ansökan om en ny eller ändrad infart skall tillsändas vägföreningens styrelse för påseende minst 4 veckor innan påbörjad byggnation. Ansökan skall innehålla avsiktsförklaring, tidplan och en grov skiss så att styrelsen kan göra syn på platsen.

Värt att notera är att oavsett kommunens eventuella utlåtande är det till syvende ”ansvarig väghållare” (d.v.s. vägföreningen och dess styrelse) som har sista ordet i alla ärenden som rör vägens infarter och dess lämplighet ur trafiksäkerhetssynpunkt.

 

 

De senaste nyheterna

Kantklippning
Snart röjs vägkanterna. Läs mera...
- - - - -
Orust MTB-Giro 23 juli 2022
En del av det här loppet körs på Gunnerödsvägen. Läs mera...
- - - - -
Obs!
Rekommenderad hastighet max 40 km/h. Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Föreningsstämma 2022/1
- - - - -
Föreningsstämma 2022/2
- - - - -
Föreningsstämma 2022/3
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Avgiften | Kallelse | Stadgar | Styrelse | Tonkm-metoden