Betsede Samfällighetsförening

Verksamhetsområden

Betsede samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet för vägar, bryggor mm bildad vid anläggningsbeslut 1998-06-16. Beteckningen på anläggningen är Betsede ga:1. Den gemensamma förvaltningen av vägar mm går tillbaka ända till 1907 och förvaltades av dels en vägförening, dels en tomtförening, fram till dess en lagändring krävde bildandet av en samfällighet för förvaltningen av gemensamma anläggningar.

Området som ingår definieras i anläggningsbeslutet. Antal fastigheter som ingår är för ca. 130 st.Väg

Vägarna, dvs Betsedevägen, Sofielundsvägen, Lisskullavägen, Kilvägen, Ängsallén, Skogsleden, Baldersuddevägen, Bergstråket och Betsede Strandväg. Sammanlagd väglängd är ca 3400 meter.

Barmarksunderhåll dvs löpande skötsel med:

- Grusning för att ersätta nedslitet och bortforslat material(regn, hyvling mm)

- Hyvling, kantskärning av grässvål, rensning av diken och vägtrummor så att vattenavrinningen från vägbanan och vägkroppen fungerar

- Dammbindning

- Lagning av potthål som uppstår på grund av regn, dålig avrinning från vägkroppen och diken, dvs orsakade av eftersatt barmarksunderhåll och dåliga diken

- Sladdning som behövs för att jämna till ytskiktet

- Lagning av sprickor och sättningar i asfaltbelagd vägdel

Vinterväghållning dvs plogning och sandning

Strand & Grönområden

Betsede har två sandstränder med mindre gräsytor. Mellan dessa finns även en fin strandpromenad.

Vägföreningen har ansvaret för att hålla dessa stränder och gräsytor i ordning genom gräsklippning och påfyllning av sand när detta behövs.

Varje år i Maj månad hålls en städdag där de boende i Betsede hjälps åt att göra stränder och grönområden redo inför sommaren.

Bryggor & Båt

Båtplatsverksamhet med en mindre fast brygga vid yttre stranden, två större flytbryggor – en vid yttre och en vid inre stranden - samt flytbryggan längs stenkajen.

Varje medlem ansvarar för upptagning, sjösättning samt vinterförvaring.

Båtar får inte förvaras på gemensamhets ytor utan måste tas hem eller till annan plats, detta för den allmänna trevanden.

Samfälligheten ska i möjligaste mån tillhandahålla bryggplats för medlemmar i Betsede samfällighet. Vi har i dag tre bryggor där vi tillhandahåller bryggplatser;

Det är varje medlems ansvar att se till förtöjning , y-bommar samt bojar sitter fast ordentligt. Föreningen har inget ansvar vid skador på egen eller annans båt, allt faller under den egen båtförsäkring. Föreningen försöker med jämna mellanrum med hjälp av dykare gå igenom bryggans/Slemlinors standard och vid behov göra förbättringar.

Varje bryggmedlem tilldelas en plast på respektive brygga enligt hamnkaptens instruktioner. Platsen kan ändras från år till år beroende på behov av plats. Man äger alltså inte sin plats utan man har bara rätt till en plats på aktuell brygga. Om bryggmedlemmen står i begrepp att byta båt som medför behov av större plats måste detta först godkännas av hamnkaptenen. Det går inte att komma på våren med en större båt och var säker på att det finns plats. Finns det behov att justera Y-bommar kommer hamnkapten instruera aktuella medlemmar hur detta går till som sedan får utföra arbetet själva.

Bryggplatsen man är tilldelad upphör med automatik om man säljer sin fastighet eller inte betalar årsavgiften. Bryggplatser får inte hyras ut i andrahand till personer som inte har fastighet i Betsede. Bryggplatser som ska hyras ut måste göra detta genom hamnkaptens försorg och aktuell kölista. Vid återlämnandet av bryggplats återbetalas eventuellt medlemslån så snart föreningens likviditet medger detta, normalt direkt. Vid utebliven betald årsavgift kommer skulden att regleras mot medlemslånet innan resterande belopp utbetalas.

Vid behov under året försöker hamnkapten samla bryggmedlemmar för underhållsarbete så som inoljning av bryggor etc.

Att tänka på:

Försäkra din båt för din och andras säkerhet
Förtöj din båt rätt med avlastningsfjädrar rätt tampstorlek etc.
Kontakta hamnkaptenen om du ser att en båt är dåligt förtöjd.
Om möjligt se till att hamnkapten har ditt mobilnummer och din E-post.
Njut av sommaren och vår fantastiska skärgård.


Trafikreglerför båttrafik i Betsedeviken

Om du kör båt i Betsedeviken och det porlar eller skummar i kölvattnet direkt bakom båten – då kör du fortare än du bör. 4-5 knop är en lämplig högsta fart. Tänk på att dra ner farten en bit innan du kommer fram till viken. Svallvågorna går annars in i viken och sanden på den yttre badstranden försvinner successivt.

Svallvågor hör inte heller hemma i hamnar. De sätter mycket starka krafter i rörelse som kan orsaka stor skada och också vara direkt farliga för människor.

En modern 28-fots motorbåt väger runt 4 ton. Krafterna som uppstår när en flytbrygga rör sig i en takt, Y-bommarna i en annan och 4 ton båt i en tredje kan räcka för att slita sönder en förtöjning, böja en Y-bom och dess fäste i bryggan. Men de kan också slita loss förtöjningsknapar ombord vilket förutom den skadan också medför att båten skadas ytterligare. En människa som vid ombord- eller ilandstigning ramlar i vattnet på grund av de oberäkneliga krafter som ett båtsvall kan orsaka, kan krossas mellan brygga och båt. Sådant har hänt men inte i Betsedeviken.

Låt oss slippa skador på stränder, bryggor, båtar och människor. Håll låg fart i Betsedeviken.

Var också rädd om Doppingar, Ejdrar, Änder och andra sjöfåglar som trivs i vår vik.


För båtplats vänligen kontakta ansvarig i styrelsen, se fliken "Kontakt".
 
Bilagor:
- Regler för båtplats (pdf-fil 79,05 kt)
- Avtal om slitageersättning (pdf-fil 11,38 kt)
- Hastighetsbegränsning inom Betsede (pdf-fil 115,62 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Inga nyheter publicerade.
- - - - -

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
2021 Betsede långtidsplan UTKAST v1.0
- - - - -
Protokoll Betsede samfällighet 2021 v1.0
- - - - -
Utskick Betsede samfällighet 2021 v1.0
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Anmälan ägarbyte | Historia | Stadgar etc. | Verksamhetsområden