Betsede Samfällighetsförening

Historia
Historia

Den tidigaste kända uppgiften om Betsede är från tidigt 1500-tal. I en jordebok från år 1538 är området upptaget som ett självständigt skattehemman och kallas då Bedzåda. Detta innebär att här fanns en gård som betalade skatt till staten.

År 1646 ingick räntan av ”¾ mtl skatte Betzede” i Gustaf Gabrielsson Oxenstiernas förläning. Oxenstierna uppförde Farsta Slott och anlade även ett tegelbruk i Gustavsberg vid mitten av 1640-talet.

En avmätning av området utförd under 1630-40-talet visar på Betsede gårds dåvarande läge med inhägnader och markanvändning. Gården flyttades, under den senare delen av 1600-talet eller början av 1700-talet, till ett läge närmare Betsedeviken.

Under 1600-talet fanns ännu inga landvägar utan transporter gick över vattnet eller med släde över snö och is på vintrarna. Den gamla landsvägen till Stockholm anlades under 1700-talet och gick över Betsede, liksom vintervägen gick förbi Betsede över Ösby Träsk. Utmed den sträcka skärgårdsborna rodde eller seglade sina varor till staden, låg ett stort antal krogar. Vid Betsede gård låg en krog med anor från tidigt 1700-tal.

Betsede gård inköptes av Johan Kock, den dåvarande ägaren till Aspviks gård, år 1779. Därefter tillhörde Betsede Aspviks gård fram till 1907. Efter Aspviks köp bör själva Betsede gård ha upphört som självständig enhet.

Under andra hälften av 1800-talet utfördes två avstyckningar av Betsedes mark.

Mellan Betsedeviken och Ösby träsk styckades mark där Sofielund år 1847 anlades av f.d. hovfröken Sofia Magdalena Ehrengranat. Troligen uppfördes byggnaden som sommarbostad. Den andra avstyckningen avser Betsede gårds gamla tomtplats. Där anlades sommarnöjet Katrineberg, sannolikt kring 1870-80-talet, då krogen upphört.
Av beskrivningen till en ägomätning av Betsede år 1865 framgår markens användning.

Området bestod av åkrar, ängar, betesbackar, utmarker och ”Storängsskogen” med ekskog. Den bebyggelse som nämns är Betsede krogtorp, lägenheten Sofielund och torpet Fliten.

Från mitten av 1800-talet fram till år 1938 trafikerade ångbåtarna Betsede och var fram till 1938 nattstation för ångbåten Tor IV. Platsen för den gamla ångbåtsbryggan ligger i den inre delen av Betsedeviken vid Katrineberg.
 
Bilagor:
- Kulturmiljöinventering 2002 (pdf-fil 1,76 Mt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Inga nyheter publicerade.
- - - - -

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
2021 Betsede långtidsplan UTKAST v1.0
- - - - -
Protokoll Betsede samfällighet 2021 v1.0
- - - - -
Utskick Betsede samfällighet 2021 v1.0
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Anmälan ägarbyte | Historia | Stadgar etc. | Verksamhetsområden